Oppdragsvilkår

Fakturering skjer på basis av timelister og forbrukt tid i anledning saken. Timeprisen vil variere mellom kr 1000 til kr 1600 eksklusiv mva. Timeprisen i den enkelte sak fastsettes på grunnlag av arbeidets art og kompleksitet, sammenholdt med erfaring og spesialkompetanse. Nivået på timeprisen inngår i oppdragsavtalen.

Det er ofte vanskelig å gi et forhåndanslag på hvor mye en sak vil kunne koste. Det vil bero på motpartens holdning, hva som dukker opp av uforutsette vanskeligheter med mer.

Tid medgått til telefoner, korrespondanse (herunder e-post) og møtevirksomhet blir registrert fortløpende med angivelse av tid oppdelt i 0,25, 0,50, 0,75 og hele timer.

Timeprisen inkluderer alle kontorutgifter, herunder vanlig materialforbruk, porto, reiseutgifter med bil eller offentlig kommunikasjon innen Oslo/Akershus.

Særskilte utlegg til tinglysning, innhenting av gebyrpålagte dokumenter, takster og annet kommer i tillegg til advokathonoraret. Slike utlegg skal forhåndsgodkjennes av klienten.

Fakturering skjer fortrinnsvis annenhver måned og forøverig når oppdraget avsluttes.